องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางพรพรรณ บุญดี
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวอังสุมาลิน โกฏิหอม
นักวิชาการสาธารณสุข


นางสาวอรุณี ไร่ดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ