องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง
สำนักปลัด อบต.

นายสุวัฒน์ สิงห์กาญจนาวงศา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางพรพรรณ บุญดี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสุญาณี นรมาตร์
หัวหน้าสำนักปลัด


นายกิตติ วันนอก
นักพัฒนาชุมชน


นางวิภาวดี อาสานอก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางธนวรรณ ทิพย์ธรรมา
นักจัดการงานทั่วไป


-
นักทรัพยากรบุคคล


นางนิภา นรากิจพงศ์
นิติกร
-

น.ส.พัชรณัฏฐ์ กองจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการ


จ่าสิบเอกรัตนะ บรรดาศักดิ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-

นายจำรอง นาชัยพลอย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร


นายอ๊ากเก้อ แสวงเงิน
พนักงานขับรถยนต์


น.ส.เยาวลักษณ์ แสนนั่งล้อม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายสมชาย เก่งรำ
พนักงานจ้างทั่วไป
-