องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางธนันณัฏฐ์ สมพงษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางดารา นาชัยพลอย
ครู


นางนวลอนงค์ สืบสุนทร
ครู


นางบังอร ลพพันธ์ทอง
ครู


นางลำใย อุปโท
ครู


นางสุมาลี สมพงษ์
ครู


นางหนูกาญจน์ แก่นพะเนา
ครู


นางวิลาวัลย์ จันทร์นอก
ครู


นางสุทธิกานต์ บุญสิทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)