องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางธนันณัฏฐ์ สมพงษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายอัศวิน ประกอบผล
นักวิชาการศึกษา
-

นางดารา นาชัยพลอย
ครู


นางนวลอนงค์ สืบสุนทร
ครู


นางบังอร ลพพันธ์ทอง
ครู


นางลำใย อุปโท
ครู


นางสุมาลี สมพงษ์
ครู


นางหนูกาญจน์ แก่นพะเนา
ครู


นางวิลาวัลย์ จันทร์นอก
ครู


-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
-

นางสุทธิกานต์ บุญสิทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)