องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง
คณะผู้บริหาร


นายสละ เลี้ยงวงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง
โทร. 06 2773 1238

นายบุญเที่ยง พรมมานอก
รององค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 08 5493 4617

นายสงวน ก่อไช
รององค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 09 1335 9058นายบรรลุ พันธุ์สวัสดิ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 09 3430 6002

นายสุวัฒน์ สิงห์กาญจนาวงศา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 08 4823 6523