องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง
หน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

           มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมโรค การสุขาภิบาลอื่นๆ ตามแผนงานสาธารณสุข และข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล การวางแผนการสาธารณสุข การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข งานเฝ้าระวังโรค การเผยแพร่ฝึกอบรม การให้สุขศึกาา งานสาธารณสุข งานด้านสิ่งแวดล้อม การให้บริการสาธารณสุข และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน คือ

           1. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

           2. งานรักษาความสะอาด

           3. งานควบคุมโรค