องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง
หน้าที่กองช่าง

 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้าง และซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุมเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกียวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คืองานก่อสร้าง งานออกแบบ และควบคุมอาคาร งานประสานสาธารณูปโภค งานผังเมือง 

        **กองช่างเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์โดยร่วมกับส่วนราชการต่างๆ และภาคประชาชนในการวางแผนการปฏิบัติงานโดยนำโครงการต่างๆ ที่มีอยู่ในแผนพัฒนาตำบล มาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อนำมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของแต่ละชุมชนได้อย่างยั่งยืน เพื่อนำเสนอผู้บริหารพิจารณาจัดสรรงบประมาณกระจายไปสู่แต่ละชุมชนครอบคลุมทั้ง 15 หมู่บ้าน ตามลำดับความจำเป็นเร่งด่วนของชุมชนนั้นๆ นอกจากนี้แล้ว กองช่างยังให้ความสำคัญในการให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ เช่น การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร กาาขอใบแจ้งการาขุดดินถมดิน และรับเรื่องร้องเรียนความเดือดร้อนของประชาชน เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานให้ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วและเป็นระบบ ให้เป็นไปตามบทบาทอำนาจหน้าที่ภายใต้กฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

          งานด้านก่อสร้าง ซ่อมแซมบำรุงถนน งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานให้คำปรึกษาแนะนะหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานการสร้างถนน งานด้านก่อสร้างซ่อมบำรุงเกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้า และแสงสว่าง