องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง
หน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริการการศึกษาและฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางด้านการศึกษาคือ ศึกษาเกี่ยวกับวิเคราะห์ พัฒนางานวิชาการ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การจัดการและส่งเสริมศาสนาอนุรักษ์ศิลปะ และประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ งานกิจการเด็กและเยาวชน งานระบบสารสนเทศทางการศึกษา และงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)