องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง
กองช่าง

นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวกีฬาทิพย์ กุนอก
เจ้าพนักงานธุรการ


-
นายช่างเขียนแบบ
-

-
นายช่างโยธา
-

นายคมกริช อาสานอก
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นายภานุวัฒน์ ประจิตร
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ


นางสาวไพลิน แสงทอง
คนงานทั่วไป


นายไพรัช นาดี
พนักงานขับรถ (รถกระเช้าไฟฟ้า)
-