องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง
หัวหน้าส่วนราชการ

นายสุวัฒน์ สิงห์กาญจนาวงศา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 08 4823 6523

นางพรพรรณ บุญดี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 08 1063 1757

นางสุญาณี นรมาตร์
หัวหน้าสำนักปลัด

โทร. 08 1999 8954

นางประคอง สมพงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร. 08 6244 3194

นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร. 08 3366 1035


นางธนันณัฏฐ์ สมพงษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โทร. 08 9949 8122

นางพรพรรณ บุญดี
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนสาธารณสุขฯ

โทร. 08 1063 1757