องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง
หน้าที่สำนักปลัด อบต.

 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบังคับ การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และปฏิบัติงานที่ไม่อยู่ในความรับผิดของของส่วนราชการที่เรียกชื่ออื่น รวมทั้งการกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 9 งาน คือ

               1. งานบริหารทั่วไป

               2.งานบริหารงานบุคคล

               3.งานนโยบายและแผน

               4.งานกฎหมายและคดี

               5. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

               6. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

               7.งานสังคมสงเคราะห์

               8.งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

               9. งานส่งเสริมการเกษตร