องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง
ข้อมูลชุมชน/หมู่บ้านในเขต อบต.

 

 

หมู่ที่
ชื่อบ้าน
ปกครองโดย
1
โนนทองหลาง นายมนัส การถาง ผู้ใหญ่บ้าน
2
ตลาดโนนทองหลาง นางสาวพรรณี ศิริลิมประพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน
3
บ้านบัวน้อย นายเจริญ ชัยนอก ผู้ใหญ่บ้าน
4
บ้านหนองนาโคก นายสมบัติ บุญสิทธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน
5
บ้านหนองไผ่ล้อม นายทองสุข กำมะหาวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน
6
บ้านไร่ นายบรรลุ พันธ์สวัสดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน
7
บ้านหนองแวง นายประยูร ท้าวนอก ผู้ใหญ่บ้าน
8
บ้านดอนหัน นายชิตพล กุนอก ผู้ใหญ่บ้าน
9
บ้านโนนกระพี้ นายชำนาญ พลสวัสดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน
10
บ้านดอนชุมช้าง นายสมคม ทองภู ผู้ใหญ่บ้าน
11
บ้านศรีพัฒนา นายประดิษฐ์ พันธุ์สวัสดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน
12
บ้านป่าตอง ายประหยัด ปาปะไพ ผู้ใหญ่บ้าน
13
บ้านโคกสะอาด นายประสงค์ วงกฎ ผู้ใหญ่บ้าน
14
บ้านดอนโก่ย นายสุริยา สีลุน ผู้ใหญ่บ้าน
15
บ้านชัยเจริญ นายสมบูรณ์ แสนนั่งล้อม ผู้ใหญ่บ้าน