องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง
การบริการพื้นฐาน

 


  การบริการพื้นฐาน

      1. การคมนาคม การเดินทางของราษฎรส่วนใหญ่ เดินทางโดยรถไฟ ไม่มีรถยนต์รับจ้างประจำทาง และส่วนมากใช้รถยนต์ส่วนตัวและรถจักรยานยนต์ส่วนตัว

      2 การโทรคมนาคม
      - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข - แห่ง
      - สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ - แห่ง

สภาพปัญหา ความต้องการ นโยบายและศักยภาพ

………………………………………      1. สภาพปัญหา

      - ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน
            (1) การคมนาคม ถนนชำรุด
            (2) สิทธิในที่ดินทำกิน (ขาดที่ดินทำกินเป็นของตนเอง)
      - ปัญหาการผลิต การตลาด รายได้และการมีงานทำ
            (1) การประกอบอาชีพและมีงานทำ ว่างงานหลังฤดูเก็บเกี่ยว
            (2) การทำการเกษตรฤดูแล้ง ไม่สามารถเพาะปลูกได้ในฤดูแล้ง
            (3) การอพยพหางานทำ ราษฎรในพื้นที่จะไปหางานทำนอกเขตพื้นที่
      - ปัญหาการสาธารณสุขและการอนามัย
            (1) ไม่มีถังขยะประจำหมู่บ้าน
            (2) สภาพแวดล้อมไม่เป็นระเบียบ มีสิ่งปฏิกูลในเขตชุมชน
            (3) ประชาชนมีสุขภาพอนามัยไม่แข็งแรง
      - ปัญหาน้ำกินน้ำใช้เพื่อการเกษตร
            (1) คุณภาพและความเพียงพอของน้ำ น้ำใช้คุณภาพต่ำและไม่เพียงพอ
            (2) น้ำเพื่อการเกษตร มีไม่เพียงพอ
      - ปัญหาความรู้เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
            (1) ระดับการศึกษาของประชาชน อัตราเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ต่ำ
      - ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
            (1) คุณภาพดินเป็นดินเค็มเพาะปลูกไม่ได้ผล
            (2) น้ำเค็มนำมาใช้เพื่อการเกษตรไม่ได้

      2 ความต้องการของประชาชน

      - ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน
            (1) ต้องการให้มีการปรับปรุงถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านและภายในหมู่บ้าน
            (2) ต้องการมีที่ทำกินเป็นของตนเอง
      - ปัญหาการผลิต การตลาด รายได้และการมีงานทำ
            (1) ต้องการอาชีพเสริมฤดูเก็บเกี่ยว
            (2) ต้องการส่งเสริมการทำการเกษตรฤดูแล้ง
      - ปัญหาสาธารณสุขและอนามัย
            (1) โรคประจำถิ่นทั้งโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ไข้เลือดออก พิษสุนัขบ้า
      - ปัญหาน้ำกินน้ำใช้เพื่อการเกษตร
            (1) ต้องการสร้างประปาหมู่บ้าน
            (2) ต้องการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
      - ปัญหาความรู้เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
            (1) ต้องการจัดหาแหล่งความรู้เสริมในหมู่บ้าน
      - ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
            (1) ต้องการให้มีการปรับปรุงคุณภาพดิน
            (2) ต้องการให้มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำ
            (3) ต้องการให้ปลูกต้นไม้เสริมเพื่อสร้างความร่มรื่น