องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง
หน้าที่กองคลัง

 

มีหน้าที่ความรนับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่ายเงิน การรับเงิน การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญเงิน อื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งานคือ

          1. งานการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงิน งานรับเงินและเบิกจ่ายเงิน งานจัดทำฎีกา เบิกจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน งานเก็บรักษาเงิน งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

          2. งานบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับ งานการบัญชี งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย งานงบแารเงินและงบทดลอง งานรายงานแสดงสถานะทางการเงินและบัญชี งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

          3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับ งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าเช่า และรายได้อื่นๆ งานพัฒนารายได้และผลประโยชน์ งานควบคุมกิจการและค่าปรับ งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ งานตรวจสอบและประเมินภาษี งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

          4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับ งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี งานพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดทำบัญชีทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษา การบำรุงรักษาและการจำหน่ายงานทเบียนเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์และยานพาหนะ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย