องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง
สมาชิกสภา อบต.

นายสุรัตน์ พันธสวัสดิ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายสงวน ปราบอาต
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายสุวัฒน์ สิงห์กาญจนาวงศา
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายสกล สารนอก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1


นายสมพงษ์ คงวิริยะประเสริฐ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2


นายพูล ชัยนอก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3


นางสุภาพ วังหอม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4


นายสหวัน พรานกระโทก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5


นายสงวน ปราบอาต
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6


นายประกาศ ขุนศรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7


นายสมศักดิ์ ยศไธสง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8


นายสุรัตน์ พันธสวัสดิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9


นายประจิตร บุญโรจน์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10


นายสมบัติ ท้าวนอก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11


นางสาวสุภัทตรา คลังใหญ่
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12


นายวัลลภ ขอนบกลาง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13


นางสาวยุภาวดี ภูมิลำเนา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 14


นายพรหมชาติ ท้าวนอก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 15