องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง
ข้อมูลประชากร

 


  ข้อมูลประชากร


จำนวนประชากรตำบลโนนทองหลาง
ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2566 หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
รวม
จำนวนครัวเรือน
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ชาย
หญิง
1
บ้านโนนทองหลาง
241
264
505
138
2
บ้านตลาดโนนทองหลาง
118
99
217
86
3
บ้านบัวน้อย
109
92
201
68
4
บ้านหนองนาโคก
527
523
1,050
302
5
บ้านหนองไผ่ล้อม
304
274
578
165
6
บ้านไร่
433
418
851
224
7
บ้านหนองแวง
345
348
693
196
8
บ้านดอนหัน
322
316
638
181
9
บ้านโนนกระพี้
380
361
741
198
10
บ้านดอนชุมช้าง
366
355
721
215
11
บ้านศรีพัฒนา
334
308
642
173
12
บ้านป่าตอง
203
171
374
103
13
บ้านโคกสะอาด
370
336
706
186
14
บ้านดอนโก่ย
54
61
115
39
15
บ้านชัยเจริญ
195
189
384
122
   
4,301
4,115
8,416
2,396

 

 ข้อมูลจาก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ณ วันที่ 23 มีนาคม 2566